IMG 1566 18. maija vakarā Veselības vecināšanas centrā pulcējās vairāk kā 20 jauniešu, deputāti un pašvaldības speciālisti uz ikgadējo neformālo diskusiju “Kafija ar politiķiem”.

Šāda veida vietējā līmeņa jauniešu un politiķu tikšanās pasākums Ikšķiles novadā tika organizēta jau sesto reizi. Ievada daļā Ikšķiles novada Izglītības, sporta un jaunatnes lietu pārvaldes vadītāja Agnese Jankuna iepazīstināja klātesošos ar paveikto 2016. gadā. Savukārt otrajā daļā tika veikta analīze par jaunatnes jomu Ikšķiles novadā, balstoties uz jaunatnes jomā izvirzītajām prioritātēm – līdzdalība, izglītība un apmācība, uzņēmējdarbība un nodarbinātība.

Daudzas no rīcības plānā noteiktajām aktivitātēm ir veiksmīgi īstenotas. Kā labo prakses piemēru līdzdalības sekmēšanai var minēt brīvprātīgā darba sistēmas izveidi, jauniešu domes attīstība un NVO sektora aktivizēšana, jauniešu projektu konkursa īstenošana un jauniešiem aktuālās informācijas pieejamība, izveidojot Ikšķiles novada jauniešu portālu. Izglītības un apmācības jomā tika uzsvērta neformālās izglītības apmācību nodrošināšana, veiksmīgā sadarbība ar novada skolām, integrējot dažādus procesus un aktivitātes mācību procesā un īstenojot kopīgi regulāras un kvalitatīvas karjeras aktivitātes, savukārt uzņēmējdarbības un nodarbinātības jomā jau vairākus gadus tiek īstenoti biznesa ideju konkurss, ēnu dienas un vasaras nodarbinātību. Jaunatnes jomā veiksmīgi sekmēta starpnozaru sadarbība ne tikai izglītības, bet arī sporta, veselības, tūrisma un kultūras jomās, īstenojot dažādas aktivitātes novada jauniešiem, piemēram, veselības nedēļa un atkarību profilakses nedēļa.

Tomēr katrā no jomām tika norādīti arī vairāki ieteikumi. Piemēram, pašvaldībai izvirzīt noteiktas tēmas jauniešu pētnieciskos un diplomdarbu izstrādei, veicināt jauniešu uzņēmējdarbību un jauniešu tiešo sadarbību ar uzņēmējiem, popularizēt jauniešu domes un skolēnu pašpārvaldes darbību, lai piesaistītu vairāk jauniešus, nodrošināt kvalificētus jaunatnes jomas pasniedzējus, attīstīt komunikācijas kanālus ar jauniešiem, izveidojot jauniešu avīzi u.c. Iegūtie dati tiks izmantoti, lai aktualizētu Ikšķiles novada darba ar jaunatni plānošanas dokumentu turpmākajiem gadiem.

Diskusijas vadīja Latvijas Jaunatnes padomes pārstāve un projektu programmas vadītāja Inese Šubēvica, kura jau vairāk kā astoņpadsmit gadus aktīvi strādā jaunatnes politikas un jauniešu līdzdalības jomā, veidojot un īstenojot dažādus neformālās izglītības projektus un apmācības nacionālā un starptautiskā līmenī.

IMG 1568 IMG 1591 IMG 1574

“Kafija ar politiķiem” ir metode, kuras galvenais mērķis ir veicināt jauniešu un lēmumu pieņēmēju (deputātu, pašvaldības darbinieku, iestāžu vadītāju, speciālistu) savstarpējo dialogu. Pārdomātā un patīkamā vidē pie kafijas tases visām iesaistītajām pusēm ir iespēju satikties, lai pārrunātu jauniešiem aktuālos jautājumus, savstarpēji apmainītos ar idejām par jauniešu attīstības iespējām novadā un iepazītos ar lēmumu pieņēmēju darbu.